ProRail PHS

You Are Here:

ProRail PHS

Opdracht

ProRail heeft voor het ministerie van I&M de capaciteitsanalyse van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) uitgevoerd. Deze capaciteitsanalyse is de basis geweest voor de keuze om na 2020 hoogfrequent spoorvervoer in de brede randstad te gaan rijden en tegelijkertijd routes voor internationaal goederenverkeer te creëren. De uitdagingen ten aanzien van deze capaciteitsanalyse waren drieërlei: de complex inhoudelijke opgave, de vele stakeholders met uiteenlopende wensen/eisen en de meegegeven randvoorwaarden (tijd/geld).
Forgood is ingeschakeld als projectleider voor het programma.

Aanpak

Wij zijn begonnen met een betere inrichting van het overleg en de besluitvorming, om daarmee het ontwerp-proces transparanter en beter navolgbaar te maken. De vele stakeholders hadden ieder voor zich zeer uitlopende wensen: vervoerders willen zoveel mogelijk infra en functionaliteit, omwonenden willen geen hinder, reizigersvervoer en goederenvervoer stellen niet dezelfde eisen aan de dienstregelingen en decentrale overheden willen meer treinen en minder overlast.

Voor de uitvoering is een klein kernteam van gedreven professionals van ProRail ingesteld. Belangrijkste partners waren NS, goederensector en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De analyse en de bijbehorende besluitvorming is stapsgewijs opgezet: het verkennen van kansrijke route-varianten, het identificeren van benodigd maatregelen en het verdiepen en presenteren van de benodigde besluitvormingsinformatie. Door deze aanpak konden tussentijds nog aanpassingen plaatsvinden. Hiermee kon tegemoet gekomen worden aan de diverse wensen van stakeholders. Essentieel was voortdurende focus op het af te leveren eindproduct, hoge inhoudelijke betrokkenheid en teambuilding, transparantie en onpartijdigheid ten opzichte van alle betrokken partijen.

Resultaat

De gevraagde capaciteitsanalyse is op tijd en binnen de gestelde randvoorwaarden met instemming van betrokken stakeholders opgeleverd. Op basis hiervan is na het Kabinetsbesluit van juni 2010 vormgegeven aan de planuitwerking voor Hoogfrequent Spoorvervoer. De uitwerking is neergelegd bij Directie Projecten ProRail. Forgood is ook gevraagd een adviserende rol te vervullen bij deze uitwerking.

Project Information

Klant: ProRail
Periode: 2008 - 2010, 2010 - 2013
Diensten: Strategieontwikkeling, Programmaontwerp
Social Media Sharing